Lectures

Note that the symbol (*) means this file was updated recently.

 

 

[如何考上研究所]

 

如何考上研究所?

如何撰寫論文?

如何準備研究所甄試?(劉富經驗談)

如何準備書面資料及口試?

 

 

[前往高中()演講]

題目:大學推技巧: 如何準備推書面資料及口試

1.        2009.02.10 治平高中(桃園)

2.        2010.02.02 治平高中(桃園)

3.        2010.11.30 中壢高商(桃園)

4.        2011.02.09 治平高中(桃園)

5.        2011.02.25 磐石高中(新竹)

6.        2011.03.25 林口高中(新北市)

7.        2012.02.02 竹北高中(新竹)

8.        2012.02.10 治平高中(桃園)

9.        2012.02.13 磐石高中(新竹)

10.     2012.02.23 香山高中(新竹)

11.     2012.03.09 桃園高中(桃園)

12.     2012.03.22 林口高中(新北市)

13.     2012.05.15 磐石高中(新竹)

14.     2012.09.19 關西高中(新竹)

15.     2012.10.19 金門高中(金門)

16.     2013.01.29 中壢高商(桃園)

17.     2013.01.30 治平高中(桃園)

18.     2013.03.06 關西高中(新竹)

19.     2013.10.24 建功高中(新竹)

20.     2014.01.20 武陵高中314(桃園)

21.     2014.01.21 中壢高商(桃園)

22.     2014.05.15 中壢高商附校(桃園)

23.     2015.04.04 中壢高商(桃園)

24.     2015.10.29 建功高中(新竹)

25.     2015.11.27 磐石高中(新竹)

26.     2016.01.25大溪高中(桃園)

27.     2016.01.26 大溪高中(桃園)

28.     2016.01.26中壢高商(桃園)

29.     2016.03.16 苑裡高中(苗栗)

30.     2016.12.16 武陵高中高三兩班(桃園)

31.     2017.01.23中壢高商(桃園)

32.     2017.02.03 復旦高中(桃園)

 

 

題目: 資訊學群講座

1.       2012.12.12關西高中(新竹)

2.       2015.11.12 香山高中(新竹)

 

 

題目: 學習歷程及技巧講座

1.       2015.04.08 中壢高商(桃園)

2.       2016.04.06中壢高商(桃園)

 

 

Back to Yu Chang Wu's home page